ZÍSKAJTE SPOĽAHLIVÚ PREDPOVEĎ
PRACOVNÉHO VÝKONU.

Osobnostná psychodiagnostika

Výskumy a následná praxe ukazujú, že osobnosť je jedným z najlepších ukazovateľov toho, ako ľudia budujú vzťahy, vnímajú konkrétne veci, pristupujú k práci a aká práca sa k nim najlepšie hodí.
Pomocou všetkých týchto charakteristík je možné do značnej miery predvídať pracovný výkon prostredníctvom očakávaného správania uchádzača, dopadom na jeho kompetencie a nahliadnutím do jeho silných stránok a oblastí s možnosťou rozvoja, rovnako ako na jeho motivátory a hodnoty.
Hodnotenie osobnosti je preto možné použiť na stanovenie pracovného štýlu uchádzačov, k pochopeniu ich základných hnacích síl a na rozpoznanie vzorcov správania, ktoré by mohli byť brzdou ich produktivity práce, vzťahov a povesti. Vďaka týmto silným poznatkom je možné vylepšiť procesy prijímania zamestnancov a zvýšiť produktivitu, s merateľnou návratnosťou investícií a dopadom na rozhodujúce faktory podniku.

To je dôvod, prečo osobnostné testy pri procese výberu zamestnancov zaujímajú tak dôležité miesto.

PRÍNOSY

Všetky Hoganove profesijné psychodiagnostické testy sú vykonávané online s možnosťou online spravovania.

Sú k dispozícii vo viacerých jazykových variantoch s výsledkami meranými podľa medzinárodných alebo miestnych národných noriem.

Výsledky a prehľady sú generované automaticky a sú k dispozícii okamžite po dokončení testu, čo vedie k rýchlym, nákladovo efektívnym a spoľahlivým predpovediam o potenciáli a úspešnosti uchádzačov.

Chcete sa dozvedieť viac e o tom, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť vašej organizácii pri hodnotení osobnosti a motivácie vašich uchádzačov?

Používanie nástrojov na hodnotenie osobnosti znamená viac, než len podporu objektivity. Hlboká znalosť týchto postupov meraní prispieva k oboznámeniu sa s „typmi osobností“, teda so znalosťou toho, ktoré vzorce správania sú v synergii, a ktoré sú navzájom nezlučiteľné. Tým sa môžeme vyhnúť nerealistickým a nerozumným požiadavkám na uchádzača. Získame tiež povedomie o tom, že každá pracovná pozícia vyžaduje odlišný osobnostný profil, a že každá silná stránka je nevyhnutne spojená so slabou stránkou, ktorá vyžaduje rozvoj.

VZŤAH MEDZI NÁSTROJOM PRE HODNOTENIE OSOBNOSTI A VHODNOSTI UCHÁDZAČA:

Neštruktúrovaný pohovor

0.2

korelačná hodnota

Štruktúrovaný pohovor

0.4

korelačná hodnota

Test mentálnych schopností

0.54

korelačná hodnota

Test osobnosti

0.6

korelačná hodnota

Share This