POMÔŽEME VAŠIM ZAMESTNANCOM
DOSIAHNUŤ MAXIMÁLNY POTENCIÁL.

Rozvoj

Zamestnanci sú najdôležitejším aktívom vašej spoločnosti, takže je vo vašom najlepšom záujme zvyšovať ich produktivitu zdokonaľovaním ich zručností. Aby mohla byť organizácie aj naďalej konkurencieschopná, musí zabezpečiť, aby jej zamestnanci (najmä tí kľúčoví) disponovali potrebnou úrovňou kompetencií potrebných na dosiahnutie úspechu. Ak budú mať zamestnanci k dispozícii správne rozvojové aktivity, bude to záruka, že majú správne kompetencie k úspešnej práci a rastu spoločnosti.

Naše programy rozvoja sú navrhnuté tak, aby podporili vašich zamestnancov v profesijnom a osobnom raste. Využívame špecifickú metodiku, ktorá začína hodnotením, nasleduje spätná väzba a návrh rozvojových alebo tréningových plánov, ktorých výsledkom bude okrem spokojnosti zamestnancov a trhovej hodnoty tiež konkurenčná výhoda, pričom metodika je tvorená tréningovými sedeniami a zakončená následným sledovaním. Každý projekt rozvoja je prispôsobený konkrétnym potrebám a cieľom klienta.

Chceli by ste vedieť, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašim zamestnancom dosiahnuť maximálny potenciál?

development-process

Naše programy rozvoja sú navrhnuté tak, aby podporili vašich zamestnancov v profesijnom a osobnom raste. Využívame špecifickú metodiku, ktorá začína hodnotením, nasleduje spätná väzba a návrh rozvojových alebo tréningových plánov, ktorých výsledkom bude okrem spokojnosti zamestnancov a trhovej hodnoty tiež konkurenčná výhoda, pričom metodika je tvorená tréningovými sedeniami a zakončená následným sledovaním. Každý projekt rozvoja je prispôsobený konkrétnym potrebám a cieľom klienta.

development-process

Chceli by ste vedieť, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašim zamestnancom dosiahnuť maximálny potenciál?

Rozvoj je neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých fáz životného cyklu zamestnancov a radu procesov z oblasti ľudských zdrojov: pravidelné rozvojové iniciatívy, riadenie talentov, rozvoj vodcovstva, tímový rozvoj. V Assessment Systems tiež poskytujeme našim klientom rozvoj zručností práce s ľudskými zdrojmi ako zvláštnu os rozvoja. Poskytujeme rozvojové procesy a metódy pre všetky úrovne organizácie, od tej najnižšej úrovne až po manažment úrovne C.

Rozvoj zamestnancov

S pomocou odborníkov na danú problematiku a riešeniam prispôsobeným na mieru, môže organizácia zvýšiť celkovú efektivitu a produktivitu jednotlivých zamestnancov a spoločnosti ako celku.

Riadenie talentov

Naše riešenia z oblasti riadenia talentov môžu vylepšiť rozpoznávanie talentov, skúseností, motiváciu a udržanie zamestnancov. Pomôžeme vašej organizácii rozpoznať a rozvíjať Vaše kľúčové talenty a dosiahnuť viditeľné obchodné výsledky.

Rozvoj lídrov

Naše riešenia z oblasti rozvoja leadrov môžu zvýšiť výkonnosť a ziskovosť Vašej organizácie rozvojom špecifických vodcovských kompetencií prispôsobeným na mieru rôznym manažérskym úrovniam a rolám.

Rozvoj HR zručností

S našim vyskúšaným a osvedčeným prístupom pomáhame členom HR tímov, aby sa z nich stali skúsení profesionáli a špičkoví obchodní partneri. Naučíme Váš HR tím používať rôzne nástroje a metódy pre hodnotenie a rozvoj.

Rozvoj tímu

Pomáhame vašej organizácii v budovaní, rozvoji a vedenie efektívnych tímov prostredníctvom posúdenia tímových silných stránok, výziev a motivátorov. Cieľom našich programov na rozvoj tímov je zlepšenie výkonnosti celého tímu.

V dnešnom hektickom, modernom svete sa predpokladá, že neustály vývoj a prispôsobovanie sa stačí k tomu, aby sa produkt alebo firma udržali na trhu. Vedľa „obvyklej“ potreby rozvoja sa v posledných desaťročiach dostala do popredia ďalšia požiadavka. Žijeme v dobe rýchlych zmien s neustálou požiadavkou na transformáciu a adaptáciu vnútri organizácií, vďaka čomu je prispôsobený a adaptívny rozvoj zamestnancov ešte relevantnejší.

Výhody rozvoja pre firmy

Rozvoj zamestnancov prispieva k harmonickejšej a pozitívnejšej firemnej atmosfére; podporuje proaktivitu a zvyšuje spokojnosť a angažovanosť zamestnancov. Vzdelávanie zamestnancov je nástrojom na udržanie tempa a stability vašej spoločnosti, čím sa zvyšuje spokojnosť zákazníkov a finančné ukazovatele. Aj keď efekt nie je okamžitý, získavate dlhodobé výhody: zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, rozvoj kompetencií a celkový firemný rozvoj.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašej organizácii s využitím jej plného ľudského potenciálu a s rozvojom zamestnancov?

Share This