Hogan SELECT

Hogan SELECT

„Urobte informované rozhodnutia pri výbere.“

Pred-výberové hodnotenie osobnosti je jedným z najvalidnejších a cenovo efektívnych stratégií  identifikácie najvhodnejších kandidátov na pracovnú pozíciu. Pomocou Hogan SELECT môžete vo výberovom procese identifikovať štýl pracovného správania, ktorý je najdôležitejší pre úspešný výkon na konkrétnej pracovnej pozícii v spoločnosti.

Hodnotenie talentu: Pomocou Hogan SELECT môžete vo výberom procese identifikovať štýl pracovného správania, ktorý je najdôležitejší pre úspešný výkon práce na konkrétnej pozícii v spoločnosti. Tieto informácie dokážete využiť pri tvorbe programu hodnotenia, ktorý posilní vaše rozhodnutia vo výberovom konaní, vďaka čomu získate kvalifikovanú skupinu zamestnancov s vysokým potenciálom v kontexte zabezpečenia silného vodcovstva a plánovania nástupníctva.

Okamžité výsledky: Výsledky hodnotenia Hogan SELECT sú doručené v priebehu sekúnd, takže dokážete rýchlo zhodnotiť silné a rozvojové stránky kandidáta v rámci rôznych štýlov pracovného správania.

Jednotný proces vedenia výberových rozhovorov: Hogan SELECT ponúka rôzne možnosti správ podľa vašich potrieb pri výbere zamestnancov. Dovoľte nám viesť vás výberovým konaním prostredníctvom individuálne prispôsobených a dynamicky položených otázok vychádzajúcich zo zisteného štýlu pracovného správania individuálneho kandidáta.

Odporúčania pri výbere: Výber nesprávneho kandidáta zväčša stojí spoločnosť až 150% ročného platu zamestnanca. Cena nesprávneho výberu je o to vyššia, ak sa jedná o manažérske pozície. Prostredníctvom Hogan SELECT a našich odporúčaní o vhodnosti kandidáta môžete začať s výberom tých najvýkonnejších kandidátov hneď od začiatku.

Právne a vedecký obhájiteľné: Implementácia našich riešení v procese výberu je v súlade s potrebnými právnymi predpismi a technickými normami a nemá žiaden negatívny vplyv na niektorú z potenciálne ohrozených populácií. Metóda HoganSelect je validizovaná pomocou prísnych kritériových validizačných štúdií a konzistentne predpovedá pracovný výkon.

Hogan SELECT Report

Advantage

Správa Advantage praktickým riešením výberu zamestnancov s okamžitými možnosťami interpretácie. Vyplnenie dotazníka trvá približne 5 minút a výstupom je grafické znázornenie všeobecnej zamestnateľnosti  v troch dimenziách:  odolnosť voči záťaži, spoľahlivosť a orientácia na zákazníka. Určená je predovšetkým pre efektívny screening uchádzačov na nižšie pozície.

Express

Expresná správa poskytujúca informácie o vhodnosti kandidáta na vybraný typ pozície. Prináša celkové zhodnotenie formou profesijného „semaforu“ (vysoká /priemerná/nízka vhodnosť), prehľad silných a rozvojových stránok, ako aj odporúčania, ako viesť s testovaným rozhovor. Expres sa zakladá na rozsiahlych validizačných štúdiách týchto pracovných oblastí: administratíva, predaj a zákaznícka podpora, odborní a kvalifikovaní pracovníci, prevádzka a obchod, technici a špecialisti, manažérske a exekutívne pozície, služby a zákaznícka podpora.

Basis

Správa Basis využíva kombináciu psychometrického hodnotenia a behaviorálnej metódy vedenie pracovného pohovoru za účelom hodnotenia zamestnaneckého potenciálu u kandidátov na určitú pracovnú pozíciu. Táto prehľadná správa poskytuje bohatý popis miery vhodnosti kandidáta s ohľadom na pozíciu a spoločnosť, odporúčania pri výbere, kompletnú príručku vedenia interview behaviorálnou metódou a popis procesu rozhodovania pri výbere – kompletný balík informácií potrebných pre vyhodnotenie a správny výber kandidáta.

Fit

Fit ponúka grafické znázornenie skóre na škále výkonu, cut off skóre výkonu a odporúčania pri výbere. Najčastejšie sa tento druh správy používa pri výbere väčšieho objemu zamestnancov alebo ako súčasť testovania viacerými metódami (multiple-hurdle approach). Správa Fit sa dá ľahko prispôsobiť tak, aby zahŕňala odporúčania pri výbere na viaceré pozície.

Share This