Behavioral Event Interview

Behavioral Event Interview

ČO JE METÓDA BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW?

Behavioral Event Interview (BEI) je štruktúrovaná forma rozhovoru, ktorú možno najčastejšie využiť v procese výberu zamestnancov. Je zameraná na zisťovanie informácií o správaní jedinca v minulosti, pričom vychádza z preukázaného faktu, že najlepším ukazovateľom budúceho správania a výkonu na pracovnej pozícii je správanie minulé. Pýtajúci sa kladie otvorené otázky a mapuje správanie kandidáta či hodnoteného zamestnanca v situáciách, keď musel preukázať kompetencie, kľúčové pre úspešný výkon na pracovnej pozícii. Štruktúra BEI je definovaná modelom STAR (anglický akronym): „S“ – situation (situácia), „T“ – task (úloha), „A“ – action (činnosť), „R“ – result (výsledok).

KEDY METÓDU BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW POUŽIŤ?

Metódu Behavioral Event Interview (BEI) môžu využívať ako personalisti, tak manažéri. Slúži k získavaniu informácií, na základe ktorých možno posudzovať a hodnotiť kandidáta či zamestnanca a stanovovať prognózy v zmysle zvládania kľúčových kompetencií pre danú pracovnú pozíciu. Preto BEI predstavuje veľmi účinný nástroj pri výbere a hodnotení zamestnancov. Možno ho efektívne použiť aj pri fúziách, reštrukturalizácii spoločnosti či outplacemente.

ČO PRINESIE METÓDA BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW VÁM A VAŠEJ FIRME?

  • Získate objektívny, spravodlivý a spoľahlivý nástroj na posudzovanie a porovnávanie kandidátov či zamestnancov
  • Identifikujete najvhodnejšieho kandidáta na pracovnú pozíciu
  • Identifikujete najvhodnejšieho zamestnanca s ohľadom na špecifiká firemnej kultúry
  • Získate informácie, ktoré možno ďalej klasifikovať a hodnotiť (napr. s využitím hodnotiacej škály)
  • Nastavíte si jasné kritéria výberu či hodnotenia zamestnancov
  • Obmedzíte subjektivitu hodnotení
  • Stanovíte si spoľahlivé očakávania ohľadne budúceho výkonu zamestnanca

ČO VÁM S OHĽADOM NA METÓDU BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW MÔŽEME PONÚKNUŤ?

Oslovili vás prínosy rozhovoru zameraného na kompetencie (BEI)? Chcete túto metódu využívať? Naučíme vás, ako sa na BEI pripraviť, ako ho viesť, ako si efektívnejšie robiť poznámky a ako na ich základe ešte lepšie posúdiť a ohodnotiť kandidáta. Môžeme vám pripraviť tréning na mieru podľa vašich individuálnych potrieb a stupňa pokročilosti účastníkov, alebo sa môžete zúčastniť otvoreného tréningu a podeliť sa o svoje skúsenosti s ľuďmi z iných spoločností.

Chcete posúdiť a ohodnotiť kandidáta resp. využiť metódu BEI a nemáte vyškoleného človeka či časovú kapacitu? Rozhovory vedené metódou BEI pre vás zrealizujeme. Spracujeme zoznam kompetencií dôležitých pre výkon na danej pracovnej pozícii, pripravíme otázky (na BEI), uskutočníme rozhovor a vám dodáme písomné výstupné správy obsahujúce odporúčania.

Chcete vo firme štandardizovať výberové rozhovory a neviete ako? Pripravíme pre vás zoznam kompetencií, popíšeme ich v rovine správania a pripravíme otázky BEI ku každej z nich. Pomôžeme vám taktiež nastaviť hodnotiace kritéria a popísať hodnotiace škály v rovine pozorovateľného správania.

Share This