assessment-center

Assessment Center

ČO JE ASSESSMENT CENTRUM?

Assessment Centrum (AC) alebo hodnotiace stredisko (ďalej len AC) je veľmi spoľahlivá, moderná metóda, ktorá slúži na výber najvhodnejšieho uchádzača, obzvlášť v prípade, keď je vo výberovom konaní viac kandidátov. Počas jeho priebehu účastníci prechádzajú radom individuálnych a skupinových situácií (profesijná psychodiagnostika, výkonové testy, modelové situácie, prípadové štúdie, hranie rolí a pod.), ktoré svojou povahou zodpovedajú kompetenciám potrebným na úspech na danej pozícii a v danej organizácii.

ČO PRINESIE ASSESSMENT CENTRUM VAŠEJ FIRME A ZAMESTNANCOM?

  • V krátkom čase spoľahlivé a relevantné informácie o silných stránkach účastníka výberového konania i oblastiach na jeho rozvoj, ktoré by ste inak zistili len po dlhšej dobe spolupráce s touto osobou
  • Poskytne možnosť porovnania účastníkov medzi sebou
  • Umožní vhodne zamerať ďalšie rozvojové aktivity (tréningy, koučovanie, mentorovanie) na tie oblasti, ktoré prijatí zamestnanci potrebujú rozvíjať, a výrazne tak zvýši efektivitu vynaložených investícií do rozvoja
  • Zvýši kompetencie interných hodnotiteľov
  • AC bude vo vašej firme vnímané ako férová a spoľahlivá metóda výberu zamestnancov

ČO JE TYPICKÉ PRE NÁŠ PRÍSTUP?

Komplexnosť:
Venujeme sa celému procesu – pomáhame klientom definovať sledované kompetencie, pripravujeme vhodnú formu internej komunikácie, navrhujeme dizajn a realizujeme AC vrátane záverečných správ a individuálnych spätných väzieb účastníkom. Často školíme interných pozorovateľov, aby sa mohli aktívne zúčastňovať výberového konania.
Starostlivá analýza potrieb zadávateľa:
Pred každou realizáciou AC zodpovedne skúmame ciele a zmysel projektu, všetky okolnosti realizácie, kompetencie potrebné na vykonávanie danej pozície v danej firme, predstavu zadávateľa o vhodnom dizajne AC a pod.
Profesinalita:
Pri realizáciách AC využívame tímy skúsených a profesionálnych facilitátorov, hodnotiteľov, psychológov a v prípade potreby i hercov.
Špecifickosť a zacielenosť aktivít:
Jednotlivé aktivity vždy „šijeme na mieru“ konkrétnej pozícii a spoločnosti. Využívame aktivity, ktoré najlepšie mapujú dané kompetencie. Pre klientov pripravujeme situácie, ktoré verne kopírujú pracovné činnosti účastníkov.
Spolupráca so zadávateľom:
AC realizujeme v rôznych podobách podľa želania zadávateľa. Zaisťujeme komplexný program.

AKÉ AC PRE VÁS PRIRAVÍME?

  • Komplexný program vrátane dizajnu, realizácie, záverečných správ účastníkom a zadávateľovi a spätných väzieb účastníkom
  • Zaškolenie interných pozorovateľov/hodnotiteľov
  • Subdodávku len niektorých častí AC pre interného dodávateľa AC (napr. len profesijná psychodiagnostika alebo hranie rolí)
  • Účasť externého pozorovateľa (napr. psychológa) na interne realizovanom AC
Share This