ZDOLNOŚCI KOGNITYWNE.

Ocena umiejętności kognitywnych

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w środowisku biznesowym obliguje firmy do rekrutowania osób o predyspozycjach, dzięki którym będą skutecznie radziły sobie z wraz rosnącymi wymaganiami. Wyniki kognitywnych pomiarów wciąż są jednym z najlepszych czynników prognostycznych podczas selekcji pracowników. Wysoka korelacja pomiędzy jakością pracy i umiejętnościami wewnętrznymi wskazuje, że ostateczną decyzję wyboru pracownika można podjąć na podstawie następujących umiejętności: myślenie, rozumowanie, logika, rozwiązywanie problemów i umiejętność uczenia się. Te konstrukty (często nazywane są „czynnikiem g”) dają długoterminowy i stabilny obraz osoby i są mierzone głównie w sposób niewerbalny.
Zdolności poznawcze lub ogólne zdolności umysłowe (GMA) najlepiej wykorzystywać wraz z oceną osobowości, aby uzyskać dokładną prognozę dopasowania miejsca pracy i potencjału pracownika. Istnieją różne narzędzia poznawcze, które mogą być stosowane przy selekcji pracowników. Wybór jednego z nich zależy od pytań, na które rekruter chce uzyskać odpowiedź od kandydata, oraz wymagań, które zostały przyjęte przy rekrutacji na dane stanowisko pracy. Dlatego ocena poznawcza może weryfikować ogólne zdolności umysłowe, umiejętności analityczne, numeryczne i werbalne myślenie logiczne i abstrakcyjne, zdolność wizualizacji, umiejętność podejmowania decyzji i osądów, szybkość przetwarzania informacji oraz szybkość i zdolność przyswajania wiedzy itd.

Główną korzyścią dla firm, która płynie z zastosowania narzędzi kognitywnych są mniejsze koszty związane z zatrudnianiem pracowników posiadających niezbędne umiejętności poznawcze pozwalające im na osiągnięcie sukcesu. Dlatego oceny te są zwykle stosowane w procesach selekcji jako metoda przesiewowa lub jako inny miernik dostarczający dodatkowych informacji o umiejętnościach kandydata.

Czy chciałbyś wiedzieć, w jaki sposób Assessment Systems może pomóc Twojej organizacji odkryć zdolności poznawcze kandydatów?

KORZYŚCI

Wszystkie dostarczane przez nas narzędzia i oceny są dostępne online.

Opracowaliśmy je w wielu językach, ale skalowanie wyników jest dostosowane do norm danego kraju.

Wyniki i raporty są generowane automatycznie i dostępne natychmiast po zakończeniu testu, co daje szybkie, opłacalne i wiarygodne prognozy dotyczące potencjału i sukcesu kandydatów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Assessment Systems może pomóc Twojej organizacji w ocenie osobowości i motywacji kandydatów?

Mierzenie zdolności poznawczych w kontekście HR zazwyczaj oznacza weryfikowanie ogólnej zdolności umysłowej (GMA) do myślenia i znajdowania informacji o relacjach międzyludzkich, wzorców w informacjach werbalnych, numerycznych i abstrakcyjnych.

Zgodnie z wynikami badań, GMA stanowi najlepsze narzędzie do prognozowania wydajności pracy na różnych stanowiskach. Jest szczególnie polecane w rekrutacjach na wymagające i trudne stanowiska.

GMA obejmuje zdolności do planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia ogólnego, a także rozumienia złożonych pomysłów, szybkiego uczenia się i uczenia się z nabytych doświadczeń. Assessment Systems zaleca zastosowanie narzędzi do pomiaru kognitywnego, które pozwolą zweryfikować wyjątkowe zdolności umysłowe poszczególnych kandydatów i ocenić ich stan faktyczny i tym samym ograniczyć liczbę narzędzi przy rekrutacji na stanowiska ekspertów i managerów.

Share This