Training

Doradztwo HR

Wywiad behawioralny

Wywiad Behawioralny (Behavioral Event Interview – BEI) jest formą ustrukturyzowanego wywiadu używanego najczęściej w procesie rekrutacji pracowników. Ta metoda koncentruje się na zbieraniu informacji na temat przeszłych zachowań kandydata, opierając się na ogólnie rozpoznawanych faktach. Głównym założeniem tej metody jest twierdzenie, że przeszłe zachowania i osiągnięte wyniki wskazują trendy zachowań danej osoby w przyszłości. Osoba prowadząca wywiad, zadaje otwarte pytania, zmierzając do stworzenia mapy zachowań danej osoby w sytuacjach, kiedy ona/on musi zademonstrować kompetencje kluczowe do odniesienia sukcesu na stanowisku, o które się ubiega. Struktura BEI opiera się na modelu STAR: „S” – sytuacja (situation), „T” – zadanie (task), „A” -akcja (action), „R” – rezultat (result).

Assessment Center

Assessment Center (AC), to nowoczesna i skuteczna metoda stosowana w procesie rekrutacji, w celu wybrania najlepszego kandydata, w sytuacji, kiedy kilka osób spełnia wymagane kryteria. W procesie AC obserwuje się zachowanie kandydatów jako członków grup w konkretnych sytuacjach (psychodiagnoza pracy, test wyników, sytuacje modelowe, studia przypadków, odgrywanie ról itp.), które przybliżone są do środowiska pracy i pozwalają zaobserwować, czy kandydat posiada kompetencje kluczowe do odniesienia sukcesu na danym stanowisku w konkretnej organizacji.

Development Center

Development Center (DC), to bardzo skuteczna metoda mapowania kompetencji pracowników oraz zdefiniowania planów rozwoju ich karier w danej firmie.

Share This